/ / Lập trình ios / Comment (0)

Control Flow – Vòng lặp trong Swift

Đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào thì vòng lặp rất quan trọng và được sử dụng rất nhiều, nó có nhiều ứng dụng trong thực tế.Ngôn ngữ lập trình Swift cung cấp cho chúng ta nhiều cách để thực hiện được các vòng lặp trong các yêu cầu khác nhau.Vòng lặp trong Swift được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa mãn một điều kiện nào đó.Swift cung cấp cho chúng ta 4 kiểu lặp chính hay sử dụng đó là:

 • For
 • For-in
 • While
 • Do-Whlie

Vòng lặp trong Swift

Vòng lặp For

– Swift cung cấp cho chúng ta vòng lặp For mà hầu như ngôn ngữ lập trình nào cũng có,nó sẽ được lặp theo 1 điều kiện nào đó và số lần lặp sẽ theo 1 số tăng dần
Cú pháp:

for <khai báo>;<biểu thức 1>;<biểu thức 2> {
  <câu lệnh>
}
 • <khai báo>: khai báo và gán giá trị cho biến đếm
 • <biểu thức 1>: điều kiện để dừng vòng lặp
 • <biểu thức 2>: thay đổi giá trị cho biến đếm,có thể tăng hoặc giảm theo từng đơn vị

Ví dụ in các số từ 1 tới 10 ra màn hình:

for var i = 1;i <= 10;i++ {
  println("Day la so: \(i)")
}

Vòng lặp For-In

– Đây là vòng lặp thường được sử dụng trong lập trình Swift,nó phép lặp 1 dãy số nào đó hoặc lặp 1 mảng hay từ điển nào đó
Cú pháp:

for <biến> in <đối tượng> {
  <câu lệnh>
}

<biến>: tương ứng với phần tử có vị trí tại thời điểm lặp
<đối tượng>: có thể là một mảng, từ điển hoặc một dãy số cho trước.

Swift for-in Loop

Swift for-in Loop

Ví dụ:

//in các số từ 1 tới 10
for i in 1...10 {
  println("Day la so: \(i)")
}

//In các phần tử trong mảng
let arr1 : Array<String> = ["Học","Swift","Cơ bản"]
for value in arr1 {
println(value);
}

//In các phần tử trong từ điển
var dict1 = ["name": "Nobitacnt", "age": "25", "city":"Hải Phòng"]
for (key, value) in dict1{
 println("Khoá \(key) có giá trị là: \(value)")
}

Vòng lặp While

– Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác While là vòng lặp kiểm tra điều kiện nếu thoả mãn sẽ thực hiện các mệnh lệnh bên trong,nếu không thì không làm gì cả.
Cú pháp:

while <điều kiện> {
  <câu lệnh 1>
  <Câu lệnh 2>
}
 • <điều kiện>: Điều kiện để thực hiện các câu lệnh nếu thoả mãn
 • <câu lệnh 1>: nhóm câu lệnh cần thực hiện
 • <câu lệnh 2>: câu lệnh để thay đổi giá trị so sánh của biểu thức điều kiện. Sau mỗi lần lặp số vòng lặp sẽ được giảm dần
 • Vòng lặp While trong lập trình Swift

  Vòng lặp While trong lập trình Swift

Ví dụ: in các số từ 1 tới 10

var i = 1
while i <= 10 {
  println("Day la so: \(i)") //In các số
  i++ //tăng giá trị của biến i lên 1 đơn vị,tương ứng với i = i + 1
}

Vòng lặp Do-While

– Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác Do-While là vòng lặp thực hiện câu lệnh ít nhất 1 lần sau đó mới kiểm tra điều kiện,nếu thoả mãn điều kiện thì tiếp tục lặp
Cú pháp:

do {
  <câu lệnh 1>
  <câu lệnh 2>
} while <điều kiện>
 • <điều kiện>: Điều kiện để thực hiện các câu lệnh nếu thoả mãn
 • <câu lệnh 1>: nhóm câu lệnh cần thực hiện
 • <câu lệnh 2>: câu lệnh để thay đổi giá trị so sánh của biểu thức điều kiện. Sau mỗi lần lặp số vòng lặp sẽ được giảm dần

Ví dụ: in các số từ 1 tới 10

var i = 1
do {
  println("Day la so: \(i)") //In các số
  i++ //tăng giá trị của biến i lên 1 đơn vị,tương ứng với i = i + 1
}while i <= 10 

Để có thể tìm hiểu thêm về vòng lặp trong lập trình Swift các bạn có thể truy cập vào đây

Tags:
Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL