/ / Codeigniter / Comment (0)

Tạo file Zip bằng thư viện Zip Encoding trong CodeIgniter

Zip Encoding là lớp cho phép bạn tạo các file lưu trữ Zip. Lưu trữ có thể được tải về máy tính để bàn của bạn hoặc lưu vào một thư mục.Sẽ rất thuận tiện và có ích cho những bạn có ý định làm website upload hoặc những tính năng cần tới nó.Nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thư viện này nhé

Zip Encoding trong CodeIgniter

Zip Encoding trong CodeIgniter

Tạo file Zip bằng thư viện Zip Encoding trong CodeIgniter

Các phương thức trong thư viện Zip Encoding

– Trước tiên để sử dụng thư viện này chúng ta cần load nó ra trước:

$this->load->library('zip');

Để sử dụng được các phương thức trong lớp này chúng ta sẽ thực hiện qua đối tượng $this->zip

Thêm dữ liệu vào file Zip

– Cú pháp:

add_data($filepath, $data = NULL)
  1. $filepath (mixed) – Đường dẫn file
  2. $data – Nội dung sẽ ghi vào file

– Ví dụ:

$name = 'data.txt';
$data = 'Du lieu trong file zip';
$this->zip->add_data($name, $data);

Hoặc

add_data($data_array)

$data_array – Mảng dữ liệu,trong đó thì key của mảng sẽ là đường dẫn tới file,value sẽ là nội dung ghi vào file
– Ví dụ:

$data = array(
        'data1.txt' => 'Du lieu trong file zip ',
        'data2.txt' => 'Du lieu khac'
);
$this->zip->add_data($data);

Nén và tải file đã tồn tại

– Cú pháp:

read_file($path)

$path : Đường dẫ tới file, nếu thành công trả về TRUE ngược lại trả về FALSE

download($filename)

$filename : Tên file muốn thay đổi

– Ví dụ:

$path = 'product.jpg';
$this->zip->read_file($path);
$this->zip->download('my_product.zip');
Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL