/ / Php cơ bản / Comment (0)

Toán tử, biểu thức điều kiện và vòng lặp trong php

Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tửbiểu thức điều kiệnvòng lặp luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và PHP cũng vậy, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình thông thường.Nếu các bạn đã từng biết các toàn tử, câu điều kiện và vòng lặp trong javascript thì sang ngôn ngữ php nó cũng có nhiều điểm tương tự.

Các loại toán tử trong PHP

1. Toán tử số học: các toán tử liên quan tới cộng,trừ ,nhân chia…

TênKý hiệuMô tảVí dụ
Phép cộng+Cộng hai số hạng$a + $b
Phép trừTrừ hai số hạng$a – $b
Phép nhân*Nhân hai số hạng$a * b
Phép chia/Chia hai số hạng$a / $b
Phép chia lấy dư%Chi lấy dư3 % 2 = 1

+ Ví dụ:

<?php
   $x=5; $y=2;
   echo ($x + $y); // kết quả 7
   echo ($x - $y); // kết quả 3
   echo ($x * $y); // kết quả 10
   echo ($x / $y); // kết quả 2.5
   echo ($x % $y); // kết quả 1
?>

2.Toán tử logic: các phép toán logic như so sánh bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn…

TênKý hiệuMô tảVí dụ
So sánh bằng==Hai số hạng bằng nhau$a == $b
So sánh khác!=Hai số hạng khác nhau$a != $b
So sánh lớn hơn>So sánh lớn hơn$a > b
So sánh nhỏ hơn<So sánh nhỏ hơn$a < $b
Lớn hơn hoặc bằng>=Lớn hơn hoặc bằng$a >= $b
Nhỏ hơn hoặc bằng<=Nhỏ hơn hoặc bằng$a <= $b

+ Ví dụ:

<?php
  $x=5; $y=2;
  if($x > $y){
	echo "x > y";
  }else {
   echo "x < y";
 }
 //kết quả:x > y
?>

3.Toán tử logic: là tổ hợp các giá trị boolean có kết quả trả về là TRUE hoặc FALSE

TênKý hiệuMô tảVí dụ
Phép và&& hoặc andCả 2 vế phải thoả mãn điều kiện$a > $b && $a > $c
Phép hoặc|| hoặc orMột trong 2 thoả mãn điều kiện là được$a > $b || $a < $c
Phủ định!Phủ định 1 điều kiện, giá trị nào đó$a != b

+ Ví dụ:

<?php
  $diemTB = 6;
  if($diemTB > 5 && $diemTB <= 7){
	echo "Học lực trung bình";
  }
  else if($diemTB > 7) {
   echo "Học lực khá";
 }
 //kết quả: Học lực trung bình
?>

Biểu thức điều kiện trong PHP

1. Điều kiện IF…ELSE…

+ Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại sẽ là một hành động khác.

– Cú pháp:

<?php
if(Điều kiện){
  //thực hiện khi câu điều kiện đúng
} else{
 //thực hiện khi câu điều kiện sai
}

?>

– Ví dụ:

<?php
  $x=5; $y=2;
  if($x > $y){
	echo "x > y";
  }else {
  echo "x < y";
 }
 //kết quả:x > y
?>

2. Biểu thức SWITCH…CASE..

+ Là biểu thức để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán if else.
– Cú pháp:

<?php
switch(biến){
case giátrị 1: hành đông; break;
.......
case giátrịn: hành đông; break;
default: hành đông; break;
}
?>

– Ví dụ::

<?php
$gioitinh = 1;
switch($gioitinh){
case 1:
{
 echo 'Bạn là nam giới';
 break;
}
case 2:
{
 echo 'Bạn là nữ giới';
 break;
}
default:
{
 echo 'Không xác định';
 break;
}
}
?>

+ Với ví dụ trên chúng ta đang kiểm tra biến gioitinh nếu biến gioitinh bằng giá trị với case nào đó trong câu lệnh switch thì nó sẽ chạy đoạn mã lệnh bên trong case đó.Ở đây mình dùng thêm lệnh break nhằm thoát khỏi điều kiện switch nếu bạn không có lệnh break thì nó sẽ chạy tới tất cả các case trong switch
Kết quả in ra màn hình sẽ là: “Bạn là nam giới”;

Vòng lặp trong PHP

1.Vòng lặp FOR

+ Cú pháp:

for(giá trị; điều kiện;giá trị tăng)
{
  //lệnh thực thi trong mỗi vòng lặp
}

+ Ví dụ: In từ số 1 tới số 10

for ($i=1;$i<=10;$i++)
{
  echo "Đây là số:".$i;
  echo "<br />";//xuống dòng
}

Và kết quả sẽ như sau:

Vòng lặp trong php

Vòng lặp trong php

2.Vòng lặp WHILE

+ Cú pháp:

while(điều kiện)
{
  //lệnh thực thi trong mỗi vòng lặp
}

Trong khi còn thỏa mãn điều kiện thì sẽ vẵn lặp thực hiện câu lệnh bên trong
+ Ví dụ: In từ số 1 tới số 10

$i= 1;
while($i<=10)
{
  echo "Đây là số:".$i;
  echo "<br />";//xuống dòng
  $i++;//tăng giá trị lên 1 đơn vị
}

3.Vòng lặp DO…WHILE

+ Cú pháp:

do{
  //hành động
}
while(điều kiện)

Vòng lặp này sẽ thực hiện ít nhất 1 lần,sau đó sẽ kiểm tra điều kiện nếu còn thỏa mãn thì tiếp tục lặp
+ Ví dụ: In từ số 1 tới số 10

$i= 1;
do{
  echo "Đây là số:".$i;
  echo "<br />";//xuống dòng
  $i++;//tăng giá trị lên 1 đơn vị
}
while($i<=10)
Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL